1981 - 2019

38 Anniversary 38g~

@

@

 ( A~ET, A, b]Q, ~徹 )

(IUCr ιϤ Ѭ݌NEW满)

A~E ѯйAE RE&ìE @~ET
^ET]Q }ƻ\}ET UίE UQE
U@]Q XA~ET [u&....nOET
b]Q&~徹 ʪif @ @

@

English ( Export )  |  G(j)A~ET

A~E:

  L曵E

A~E+e

iaE

A~EL

CߦE

P.T.Oǰʶb

A~EKʨc

URtPA~Es

@

c

@

h\@&U&aQE

@ @

TOP

ѯйAE:

  Lp, Lp

о㥭j茲p

ίҲp

Pg

Op

j茲p

@L`

ߥYE&HYE

ʤOHgp

pѯE

@E

𯻸HE

@𯻸HE

pѺ޲zE

jѺ޲zE

@

̽ФE

@

vZRQ]E

@

u]ѯо

@

ЮG@E

@
@

TOP

RE & ìE

RlRE

@

j[ìE

@

ڽìE

@

ڽìE

@

G榡̽RE

@

|ìE

[YRE

vìE

|E

ĪET

}aRE 

pXìE

[YR&ìE

̽ìE

}aìE

AE

ΥQE

ĦE

򨧦ìE

ɦ(C)ìE

XìE

oĦE

ìE

@

/³r/ìE

@

KcRlRE @ @ @

TOP

@~ET:

ίE

@

ۨ(_̝)ίE

@

em-ίE

@

ꫬ]hB

@

()E

@

HìE

@

(])]E 

(])]E

E

ꑯE

@

j(])]E

@

]]+RT@e@~E

@

󥴥]÷

RT󮹥]E   

@

CΥɦ&CJHìE

@

ìhB

@

᱾-ίE

@

ƎήƬIE

@

ۯ(])KeE

TìE

@

]RT

@

pUE

CΪE

(茽)E

諬]hB

ꫬ]hB

諬]HE

@

ꫬ]HE

ɦ̫CΥ]E

@

CJƞ\R

󮹤G[]Q

@

URtPջsETs

؂t]Q

ۨìhB

諬]RTE

@

h\પ]&]@E(e)

TOP

^ET]Q:

Ť^ų]Q

ŦϺ^ų]Q

@

ū~Nü

ʦ-.ϷcE

@

ͲET

@

ū~E

@

URtP^Es

@

TOP

}ƻ\}ET:

-۰ʻ\} ( TMR )

-CJù]Q   

p}ƻ\}

ꫬ]HE

CJ(z)UE

&}ƥͲ]Q

@

CJZRU

@

CJKeE

CΪE

}ƳyE

TOP

UίE

ItίE

ίE

y( ޻@m )ίE

rpίE

ۨ(_̝)ίE

EHίE

ίE

GίE

sj茭ίE

EWίE

QשYίE

@

ӳί & E&uE

ML (em)ίE

Ӯy(_)ίE

uŧlE

uŧlE

@

j茤MίE

@

@ҲyίE

@
etOίE @

M즡OίE

@

TOP

UQE

ʤOItAļQE

@[AļQE

@A~QE

ަAļQE

C/f`QE

@

ʭItAļQE

ʤOItEE

@

jnAaAļQE

@

()AļQE

@

@

TOP

U@]Q

  ۨ(۰݅)@]Q

@

@[ۨ@]Q

@E

@

wI@]Q

@

@Qj

@

TOP

XA~ET:

p}E

KE

O˯HE

@Ҳyaz]Q

uŤEE

@

ͪEE

@

ަ-쨮

@

AηhB

@

o@E

@

\؂E

@

ΥQE

@

FyMgE

@

E(Ǥ)

AE

@

XWE

@

̝

p}E

@

ŪKE

h-NoE

@

x-NoE

@

x-NoE

@

E

@

̝ 

 ojE

qʰŪK

pUE

@ҹqʨ

@

p

oUE

gAUE

GET]Q

E

@

A~Hܯ

c[uET

@

TOP

[u & ....nOET

@

[u

....nOET

TOP

b]Q& ~徹

oBz(TGmE)

@

~徹

@

ʪΩTw[ &qlaS]Q

qX]Q

@

۰ʤϪٱ]Q

@

פTw[

@

Xm

@

 Ť

Ӌr-CոX

f`vE

@

pUE

,ޤHuº뾹

@

,,ToóBz]Q

hoq]Q

IE

@

ʪꐾKj jަʪꐾKw

,ާNFL&G

TOP

ʪif

Ť

gA}

  mm

@

( ƤΌNW楿إߤ,HɤWǼW[Χs )

p݌NWЬq

ؿΏNеoӧAjW & ǯuιq & e-mail

@

@

@

A Division of Ken-Ding Group

                                       ޳w~q

  Weizhou International Co., Ltd

                                                             80647  xW@ӥeRϪZw13524

    Address : No. 24, Lane 135 Wu-de St., Kaohsiung City, Taiwan ROC  80647

                              HбH : @ӥlFHc1394  Mailing : P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249           Fax : 886-7-2134620

e-Mail : [email protected]  

    http://www.niemeg.live/Agrimachine/Index-import.htm 

@

@

^D   ^A~ET

@

@

@ЧQYɳqTpU:

QQ : 2728679829 skype : 886981159003 Line ; 0981159003
Wechat : walterhsu1995 whatsApp:+886981159003 Viber : +886981159003
Twintter : weizhou Linked IN : weizhou TataoTalk : weizhou1995

@

@

ֻ3dͼ